Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Park mládeže 4, Košice, oznamuje že zápis do MŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční


2.5.2023 od 8:00 do 13:30 hod.

3.5.2023 od 8:00 do 13:30 hod.

4.5.2023 od 8:00 do 16:30 hod.

Postup podávania prihlášky:

 1. Rodič alebo právny zástupca dieťaťa doručí prihlášku potvrdenú lekárom do MŠ. /možnosť stiahnutia prihlášky na stránke školy : www.msparkmladeze.sk/
 2. V prvej polovici mesiaca jún 2023 bude rodič, alebo zákonný zástupca informovaný o prijatí resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ.

Podmienky k prijatiu dieťaťa do MŠ:

Podľa § 59, ods.1, 2, 4, 7, Zákona č. 245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z.z., o materskej škole, MŠ prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku a ktoré bude pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky, prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku. Riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako 3 roky. V MŠ je zavedený diétny stravovací systém, preto sa po splnení vyššie uvedených podmienok prednostne prijímajú deti, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie pre nasledovné. druhy diét : šetriaca, diabetická, bezgluténová/bezlepková/.

Naša MŠ ponúka:

Krúžok anglického jazyka.

 1. Predplavecký výcvik.
 2. Lyžiarsky výcvik.
 3. Gymnastika.
 4. Krasokorčuliarsky výcvik.
 5. Školu v prírode podľa záujmu.
 6. Exkurzie a besedy s príslušníkmi / ČK, PZ, HaZZ/.
 7. Návštevy kultúrnych podujatí /ŠD, BD, knižnica/.
 8. Spoločné akcie a posedenia s rodičmi k rôznym príležitostiam /šport, kultúra/.
 9. Školské výlety.

Edukačný proces je zameraný na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý realizujeme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu pod názvom „Svet chrobáčikov“.

Štítky: