Pre rodičov

Pravidelné poplatky:

1.PRÍSPEVOK NA STRAVU:

Poplatok uhraďte na č. účtu: 

IBAN  SK 12 56 000 000 000442487100

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno, priezvisko dieťaťa,  variabilný symbol z lístočka, ináč je platba neidentifikovateľná.

Poplatok uhraďte najneskôr do 5-teho v každom mesiaci.

„Stravné“ sa uhrádza dopredu za  plynúci mesiac. V prípade neprítomnosti dieťaťa sa preplatok presúva na mesiac nasledujúci. K presnému výpočtu stravných  dní na dieťa je potrebné, aby rodič dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy uvedené v  školskom poriadku.

Stravný poplatok je 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €,  olovrant 0,24 €).

Platba za stravné sa uhrádza do 05-teho v každom mesiaci a to:

. bankovým prevod: SK1256000000000442487100
. trvalý príkaz
. poštovou poukážkou / všetko vypisujete, originál šeky nemáme /.

Ako variabilný symbol : ROK ,MESIAC , TRIEDA napr: 2021 09 01
/ rok 2021,mesiac september 09, trieda 01, alebo 02, 03, 04/
a do informácií: MENO DIEŤAŤA !!!!!! Mamka a dieťa môžu mať rozdielne priezviská
Platby v hotovosti u vedúcej ŠJ nie sú možné !

Prihlášku na stravovanie je potrebné odovzdať vyplnenú triednej učiteľke do 30.10.

( stiahnuť – tlačivá : Prípravka – Prihláška na stravu, Ostatní – Zápisný lístok stravníka).

 

2.ŠKOLNÉ

Poplatok uhraďte na č. účtu:

IBAN SK 42 56 000 000 000 442485105

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno, priezvisko dieťaťa ináč je platba neidentifikovateľná.

Poplatok uhraďte najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci

– jednotnou sumou  20 € za dieťa,

– poplatok je možné realizovať: bankovým prevodom, poštovou poukážkou,

(platba v hotovosti u hospodárky školy nie je možná).

Príspevok sa neuhrádza za dieťa,

 1. a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, (písomné oznámenie rodiča o dôvodoch neprítomnosti dieťaťa, ZD od lekára na celý čas trvania neprítomnosti),
 2. b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku určenú zriaďovateľom MŠ,
 3. c) deti, ktoré ku 31.8. dovŕšia 5 rokov a pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (tkz. predškoláci),
 4. d) deti, ktorých rodič predloží riaditeľstvu MŠ písomné potvrdenie vydané Úradom práce, soc. vecí a rodiny,  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 5. e) v zmysle zákona č.245/2008  príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré  je umiestnené  v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3.RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

(príspevok na účet rodičovského združenia)

Poplatok uhraďte na č. účtu:

IBAN SK 84 0900 0000 0051 2824 9684

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno a priezvisko dieťaťa, ináč je platba neidentifikovateľná.

Poplatok uhraďte najneskôr do 15-teho dňa v každom mesiaci.

Suma je 10,00 € za každé dieťa.

Poplatok je možné realizovať: bankovým prevodom, poštovou poukážkou

(platba u hospodárky školy nie je možná).

 

JEDNORAZOVÝ POPLATOK

Poplatok sa hradí 1x ročne a je určený na akcie školy (divadlo, Mikuláš, vianočná besiedka, karneval, Deň detí a pod.).

Uhraďte na č. účtu: 

IBAN SK 84 0900 0000 0051 2824 9684

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno dieťaťa, priezvisko ináč je platba neidentifikovateľná.

Suma 10,00 € za každé dieťa (akcie školy).

Poplatok je možné realizovať: bankovým prevodom, poštovou poukážkou

(platba u hospodárky školy, len v ojedinelých prípadoch).


 

AKO   POMOCŤ   SVOJMU   DIEŤAŤU PRI   VSTUPE   DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy ako pre dieťa, tak i pre rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a s ľahkosťou nadväzujú kontakty s osobami pre ne doposiaľ neznámymi. Iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času.

Sociálne skúsenosti, ktoré dieťa získa v materskej škole, určujú v budúcnosti jeho vzťahy v skupine, majú rozhodujúci podiel na utváranie osobnosti.

Pobyt v materskej škole prináša množstvo zmien: iný režim dňa, prítomnosť veľa ďalších detí, akceptovanie cudzej osoby ako osoby kľúčovej, každý má nárok na všetko rovnakou mierou i na pozornosť učiteľky, niektoré ich priania nie sú hneď a rýchlo splnené alebo nie sú splnené vôbec.

 

Ako môžu pomôcť rodičia

 1. Už pred vstupom do materskej školy by sa malo  vedieť dieťa zaobísť krátku dobu bez matky. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu matka neutečie a že sa vráti.
 2. Pre rodiča môže byť ťažké odlúčiť sa od dieťaťa na pol dňa, alebo dokonca na celý deň a nechať dieťa v starostlivosti „cudzích“ osôb. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať na sebe znať citové rozpoloženie. Tu sa vždy odporúča rodičom, obmedziť pohyb v škôlke na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.
 3. Pred vstupom do materskej školy môžete deťom sprostredkovať kontakt s vrstovníkmi (napr. detské ihrisko), aby sa naučili s nimi vychádzať.
 4. Rozprávajte deťom o materskej škole. Usilujte sa však byť reálny, čiže žiadne fantázie o tom, aké krásne hračky ich tam čakajú a k tomu ešte dobrí kamaráti. Pri dnešnej domácej výbave detských izieb sa môže stať, že vášmu dieťaťu v materskej škole na prvý pohľad žiadna z hračiek do oka nepadne, a už je tu zbytočné sklamanie.

 

 Čo potrebuje dieťa pred nástupom do MŠ

 

 • Splnomocnenie  na  preberanie dieťaťa  (ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca. Na preberanie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov),
 • potvrdenie od lekára nie staršie ako 3 dni,
 • papuče, sandále (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani „krokodílky“,
 • vo vrecúšku náhradné oblečenie,
 • hrebeň,
 • ochrannú gumenú podložku na ležadlo v prípade ak má dieťa problémy,
 • paplón, vankúš, posteľnú bielizeň,pyžamo, molitanový matrac (135 x 55 x 3/5cm) dá sa objednať -https://kofoam.sk/,
 • uterák s uškom.

 

Všetky veci dieťaťa označte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene.


Dokumenty k stiahnutiu:

Splnomocnenie
2% dane
Žiadosť o prijatie dieťata do MŠ
Zápisný lístok stravníka
Zásady ochrany osobných údajov
Ochrana osobných údajov
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti