O nás

História

Materská škola  na sídlisku Mier bola otvorená 10.3.1964. V deň otvorenia bolo zapísaných 170 detí  učiteliek v 6 oddeleniach s 20 členným kolektívom. Prvou riaditeľkou školy bola Anna Gašparová. Učiteľský kolektív sa v priebehu rokov značte menil podľa počtu detí a tried. Niektoré učiteľky odchádzali na miesta riaditeliek, inšpektoriek a metodičiek.

Škola usporadúvala rôzne akcie a podujatia pre deti. Medzi najzaujímavejšie patrili výlety s deťmi na Bordu, do Herlian, na Jahodnú či na Zelený dvor.

Od roku 1991 začala Materská škola písať svoju históriu ako štvortriedna MŠ, a tak je tomu až do dnes.

onas2


Charakteristika školy

MŠ Park mládeže je školou bez právnej subjektivity a jej zriaďovateľom je Mesto Košice. Nachádza sa v MČ Košice Sever – ide o širšie centrum mesta s výbornou polohou, mimo hlavných ciest. V okolí sa nachádza veľký park Anička.

Dnes navštevuje školu 88 detí, ktoré sú umiestnené v 4 homogénnych triedach. O deti sa stará 16 členný kolektív z toho 9 pedagogických a 7 prevádzkových zamestnancov.

Školský dvor s pieskoviskami, preliezačkami a iným naradím ponúka aktívny pohyb pre deti.

Časť školského areálu tvorí bylinná špirála a skalka, ktoré slúžia na rozvíjanie environmentálneho povedomia detí.


Rada školy

Rada školy je zriadená podľa §24 a 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov

v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Činnosť RŠ je obsiahnutá v štatúte RŠ, podľa ktorého sa riadi.

Členovia rady školy:

Anna Čopová – predseda, zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Marcela Zajaková – zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Renáta Vernarská – zástupca rodičov

Ing. Radovan Balčík – zástupca rodičov

Bc. Matej Kundrát MZ – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Alžbeta Konček – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Igor Kupec – delegovaný zástupca zriaďovateľa


Rada rodičov

Rodičovské združenie (“RZ”) je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí materskej školy (MŠ), ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení (“SRRZ”).
Rodičovské združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a zodpovedá za svoju činnosť. Poslaním rodičovského združenia na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí MŠ v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí.

Činnosť rodičovského združenia sa riadi stanovami, odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov.

Členovia rady rodičov:

Mgr. Silvia Majerníková – predseda

Roman Vu Thi Thu – hospodár

Mgr. Renáta Vernarská tajomník

Ing. Lucia Kalatovičová, PhD.

Pavol Matia


Projekty

Zeleninkové šialenstvo

V školskom roku 2019/2020 sa naša MŠ zapojila do projektu „Zeleninkové šialenstvo“.

Ide o preventívny program detskej obezity pre materské a základné školy.

Z našej materskej školy je do projektu zapojená trieda predškolákov. Každý štvrtok sa deti budú zoznamovať formou zážitkového učenia so zeleninou.

Tento projekt vznikol za pomoci občianskeho združenia Malý šéfkuchár bez čapice. Hlavným cieľom je upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a narastajúcej obezite v rodinách.

Občianske združenie Malý šéfkuchár bez čapice je súčasťou celosvetovej kampane “Food Revolution”, ktorú založil známy šéfkuchár Jamie Oliver z Veľkej Británie. Jeho cieľom je vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do školských osnov.

Ambasádorom Nadácie Jamieho Olivera je Jarka Kreškóciová.

V celom projekte ide o zážitkové učenie detí o zelenine.

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania sa. Jedná sa o prístup, kedy sa predkladajú deťom zážitky, vnímané každým zmyslom. Ak si na vlastnej koži zažijú niečo zaujímavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie a silnejšie ako len nanútené vedomosti. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, koštovanie, je tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a milovať zeleninku.

Zážitkové učenie detí ovplyvňuje postoje dieťaťa, zlepšuje kooperáciu triedneho kolektívu, rozvíja kreativitu, posilňuje sebavedomie a dieťa sa učí bez toho, aby vedelo, že sa učí.

https://zeleninkovesialenstvo.sk/

 


Školský poriadok
Hodnotiaca správa

Uložiť