Nové poplatky v MŠ

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 42 na svojom III. zasadnutí dňa 15. decembra 2022 podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice .

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE § 3

 (1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 40€.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

§ 4

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

§ 5

 (1) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.

(2) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v termíne vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

§ 15

Školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov , ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

§ 16

(1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, je:

a) Materská škola

Desiata Obed Olovrant

Spolu stravníci od 2-6 rokov : desiata: 0,55€, obed: 1,30€, olovrant: 0,45€, Spolu:  2,30€

Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 5€/dieťa/mesiac

Príspevok za stravovanie sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Čísla účtov ostávajú bez zmien.

Štítky: