Zápis detí do MŠ

Termín a podmienky zápisu detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo MŠ Park mládeže 4, Košice, oznamuje spôsob a možnosti podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Termín podávania žiadostí:   

3.5.2021 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod.           

4.5.2021 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.

5.5.2021 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Miesto konania zápisu: Materská škola Park mládeže 4, Košice – riaditeľňa školy

Podmienky prijatia:

Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2020.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,

2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,

4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,

5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2022 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 2.9.2023.

                                                                                   PaedDr. Ingrid Stochlová

riaditeľka školy

Štítky: