Zápis detí do MŠ

Termín a podmienky zápisu detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ Park mládeže 4, Košice, oznamuje spôsob a možnosti podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022.

Termín podávania žiadostí:   

3.5.2021         

4.5.2021                      

5.5.2021

Spôsob podávania žiadostí: elektronicky na adresu: [email protected], poštou alebo vložením do poštovej schránky pred vstupom do MŠ.

Z dôvodu dodržania epidemiologických opatrení, nebude možné odovzdať žiadosť osobne!

Miesto konania zápisu: Materská škola Park mládeže 4, Košice

Podmienky prijatia:

  • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa

miesta trvalého bydliska,

2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,

4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,

5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do

31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy

k 2.9.2021.

Štítky: