Vážení rodičia!

Naša škola sa zapojila do projektu CLT – SK  na otestovanie slovnej zásoby u 3 až 6 ročných detí. Projekt sa realizuje na Univerzite Komenského v Bratislave a Prešovskej univerzite v Prešove a u nás prostredníctvom administrátora (doktorand Mgr. Michaela Pastieriková) – zber údajov.

Viac informácií na stránke: labdetskarec.fedu.uniba.sk

Ide o analýzu a hodnotenie pasívnej a aktívnej slovnej zásoby normálne sa vyvíjajúcich slovensky hovoriacich detí, ako aj detí s vývinovou jazykovou poruchou (VJP).

Ak súhlasíte so zapojením svojho dieťaťa do projektu, vyplňte potrebné dokumenty vo vašej triede. Test bude prebiehať individuálne s každým zapojeným dieťaťom formou rozhovoru, odpoveďami na otázky, reprodukciou textu, opisom obrázkov a pod.(cca 30 min. počas pobytu v MŠ). Do projektu sa môžu  zapojiť len deti od 3 do 6 rokov.

Ďakujeme, že sa zapojíte do projektu slúžiaceho na výskumné účely. Pomôžete tým vytvoriť moderný nástroj použiteľný v logopedickej či psychologickej praxi na hodnotenie pasívnej a aktívnej slovnej zásoby.

Štítky: