Oznámenie

!!! Na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 08.02.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania.
V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, ŠJ pre deti a žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Na webovej stránke medzi dokumentmi nájdete nové tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“, ktoré je potrebné odovzdať triednej učiteľke. Ak sa nechcete zdržiavať jeho vypisovaním, môžete ho priniesť už vypísané.

Vzhľadom na pribúdajúce prípady výskytu vírusu u malých detí (predškolský vek), prosíme rodičov, aby si v rámci ochrany svojho zdravia, zdravia detí, ale aj zamestnancov školy, ponechali deti doma, ak im to situácia dovolí.

Poplatky za deti, ktoré nenavštevujú MŠ – školné (15€) a RP (10€), je potrebné platiť pravidelne. Školné Vám bude vrátené podľa dochádzky dieťaťa a RP sa Vám započíta za mesiac, od ktorého dieťa nastúpi.

Štítky: